Wie wij zijn
Hebreeen 10:35-36 "Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;"

 

Gemeente

De Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder  heeft haar wortels in de Nederlandse Hervormde Kerk en weet zich zowel in historisch als confessioneel opzicht voortzetting daarvan. Zij weet zich deel van de ene Kerk van Christus in ons land en daarbuiten.
Toen de  Nederlandse Hervormde Kerk in 2004 samen met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk opging in de nieuwgevormde Protestantse Kerk in Nederland, konden vele hervormden daar niet in mee. Hun bezwaren hadden betrekking op zowel de belijdenis als de ethiek van de Protestantse Kerk. Wij bleven op de oude fundamenten van de vaderlandse kerk achter. Omdat de oude hervormde naam niet langer gebruikt mocht worden, werd gekozen voor de naam Hersteld Hervormde Kerk en daar zijn wij een gemeente van.

Doel

De naam van onze gemeente is: Hersteld Hervormde Kerk. Deze naam bevat een belijdenis. Allereerst die van Christus als de Koning van Zijn kerk. Hij vergadert en beschermt Zijn kerk door Zijn Heilige Geest en door de bediening van Zijn Woord. De naam ‘Hervormd’ verwijst naar de Reformatie van de kerk in de 16e eeuw. De reformatorische belijdenisgeschriften vormen dan ook de belijdenis van de kerk. Het doel van het gemeente-zijn is de eer van Gods Naam en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Christus heeft beloofd aanwezig te zijn waar Zijn gemeente in Zijn naam bijeenkomt (Matth. 18: 20). Prediking, pastoraat en diaconaat binnen de gemeente staan in het teken hiervan.

Grondslag

De grondslag van de gemeente is de belijdenis aangaande de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest en dit doen wij in gemeenschap met de christelijke kerk die al eeuwen bestaat. De heilige God heeft Zich bekend gemaakt in de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God. De mens is een door de zonde schuldig en verloren mens. Hij kan in het Koninkrijk van God alleen komen door het wonder van de wedergeboorte. Want  alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leve hebbe. (Joh. 3: 16). Dat heil laat God verkondigen in de prediking van Zijn Woord. De prediking die wij voorstaan, kan getypeerd worden als: ‘een rijke Christus voor een arme zondaar’. In deze prediking wordt niet voorbijgegaan aan de aangrijpende werkelijkheid van wie de mens is. Tegelijkertijd wordt Gods genade in Christus ruim en welgemeend gepredikt. De kruisdood en de opstanding van Christus zijn overvloedig voldoende tot vergeving van de zonden en tot verzoening van de mens met God. Zowel de eenzijdige verkiezing tot zaligheid als de oproep tot geloof en bekering komen in deze prediking aan de orde. De kerkenraad staat een gedegen Schriftuitleg voor, waarin de rijkdom van het Woord van God in zijn volle breedte gepredikt wordt. Een zuivere prediking wil de Heere immers zegenen om Zijn Koninkrijk uit te breiden en Zijn kinderen te onderwijzen, te  vertroosten en te vermanen.

Verbond en doop

In onze gemeente wordt de doop van jonge kinderen erkend als de meest zuivere vorm van het sacrament van de Heilige Doop. Dat hangt samen met de visie op het verbond. Ooit sloot de Heere Zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht. Na de uitstorting van de Heilige Geest geldt het genadeverbond ieder die tot de christelijke gemeente behoort, inclusief de kinderen.
Niet minder dan de volwassenen behoren ook de kinderen tot het verbond van God en Zijn gemeente. Ook aan hen worden de verlossing van de zonden en het werk van de Heilige Geest beloofd. Daarom worden ze door de doop, als het teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd (antw. 74 van de Catechismus). De doop is immers in plaats van de besnijdenis gekomen! Dat ziet op de eenheid van het Woord van onze God in het Oude en Nieuwe Testament. Tegelijkertijd erkennen wij dat deze belofte in den doop beloofd door het geloof werkelijkheid moet worden en door Gods genade persoonlijke betekenis moet krijgen in het leven. Alleen zo wordt de geestelijke inhoud van Gods verbond ontvangen en verstaan.

Typering

In onze gemeente gaan predikanten voor die zich verbonden weten met de prediking van zonde en genade, wet en Evangelie, Adam en Christus. Zo wordt de Heere op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd.  Er is tenslotte maar  Eén Naam tot zaligheid gegeven, de Naam van Jezus Christus,  er zijn twee wegen die ons duidelijk in het Woord verklaard worden namelijk een brede weg die gaat naar de rampzaligheid en een smalle weg die leidt tot de ware gelukzaligheid bij God. En er zijn drie zaken die elke zondaar leert die door genade op de smalle weg wandelt namelijk: Ellende, verlossing en dankbaarheid. Wij kiezen er bewust voor om een behoudende koers te varen. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het dragen van een hoofdbedekking door de vrouwen en meisjes tijdens de eredienst. Ook achten we het voor alle leden van belang dat in kleding en gedrag eerbied voor de dienst van de Heere getoond wordt.

Liturgie en vertalingen

Onze liturgie is sober en traditioneel. We zingen in onze kerkdiensten Psalmen in de berijming van 1773. Zonder daarmee een oordeel te geven over andere betrouwbare vertalingen, gebruiken wij de Statenvertaling als leidend in het gemeentelijk leven. Binnen het verenigingsleven worden naast Psalmen ook geestelijke liederen  gezongen, zij het binnen vastgestelde kaders.

Kerk en samenleving

Wij beseffen dat we staan in een wereld vol nood, gebrokenheid en vervreemding van God. We zien daarom een Bijbelse opdracht om zo mogelijk de geestelijke en materiële nood van onze naaste dichtbij en ver weg te lenigen. Daarvoor werken wij mee aan diverse diaconale projecten en initiatieven, zowel binnen de burgerlijke gemeente als daarbuiten.

Gemeentelijk leven

De kerkenraad ziet uit naar een actief gemeentelijk leven. Niet als een doel op zichzelf, maar met de intentie om naar elkaar om te zien, gezamenlijk met Gods Woord bezig te zijn en geestelijke samen binding te ervaren. Daarvoor zijn er diverse verenigingen en kringen die onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad functioneren.

Website Security Test