Privacystatement
Johannes 14:6 "Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij."

 

Privacy statement

Via de website www.hhgwaarder.nl wordt allerlei informatie gedeeld over activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Informatie die te maken heeft met de verschillende organen, clubs en verenigingen in onze gemeente en wie daaraan deelnemen.
De Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder c.a. hecht veel waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website en de uitzending van onze kerkdiensten.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het pastoraat, de catechese, de ledenadministratie, de kerkbode bezorging, het verjaardagsfonds, het verenigingswerk et cetera.

Zorgvuldig en terughoudend

Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Degenen in onze gemeente die de persoonsgegevens vanwege hun taak of functie tot hun beschikking krijgen, zijn geïnstrueerd om hier zorgvuldig en op integere wijze mee om te gaan.
Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van de kerkorde tot geheimhouding verplicht.

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. Gebruik van uw persoonsgegevens Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Privacybescherming

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op het beveiligde domein van de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor ons kerkelijk en gemeentelijk functioneren. Hierbij wordt geprobeerd om een zorgvuldige afweging te maken tussen de verschillende belangen.
Algemene informatie, waarbij geen persoonsgegevens vermeld worden, zoals de meditatie etc. worden op het vrij toegankelijke deel van onze website gepubliceerd.
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hier vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Uitzending kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden live uitgezonden en zijn ook na te luisteren. Hierbij worden uiteraard de privacyregels die hierop van toepassing zijn in acht genomen. Dat betekent o.a. dat er alleen persoonsgegevens bij de afkondigingen, bij de voorbede of tijdens de preek zullen worden gedeeld tijdens de kerkdiensten, als hier vooraf expliciet toestemming voor gegeven is aan de kerkenraad.
Preken zijn (gedurende 12 maanden) na te luisteren via kerkdienst gemist.

Publicatie kerkbode

Onze kerkbode zal op internet alleen op het beveiligde gedeelte worden gepubliceerd. Toegang tot het beveiligde deel is alleen mogelijk als er door de webmaster een toegang verleend is op grond van het door de kerkenraad geformuleerde toegangsbeleid.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld bewaard.
Bezwaar Wilt u bezwaar maken tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent? Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van (uw) persoonsgegevens of een beroep doen op één van de andere rechten van betrokkenen?
Dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de contactpersoon privacy van onze gemeente ouderling A. Boele via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u hierover op.

Contact

Ook voor andere vragen of opmerkingen m.b.t. de AVG en privacy aspecten, kunt u contact opnemen via bovengenoemde email adres.

Website Security Test